طراحی موشن گرافیک

منظور از موشن گرافیک خلق سازه ای تصویری با قابلیت تحرک و جابجایی است که تا حدی با استفاده از قواعد انیمیشن و نیز دارا بودن ویژگی های حرکت و صدا و برخورداری از تأثیرات رنگ هنری طراحی گرافیک تولید می شود. 

به عبارت دیگر به هر آنچه که با طراحی گرافیکی ساخته و به آن حرکت داده می شود موشن گرافیک گفته می شود. هدف از موشن گرافیک ساخت طرح های گرافیکی و حرکت دادن به آنهاست. در سایت های اینترنتی از موشن گرافیک غالباً برای حرکت دادن لوگوی شرکت یا جمع کردن و متصل کردن اجزای لوگو استفاده می شود.